Voorwaarden trainingen & workshops

Voorwaarden trainingen & workshops

 

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden (.pdf, 1,1 MB)

 1. Inschrijving

 

 1. a) Inschrijving voor een training en/of workshop dient plaats te vinden via het plaatsen van een opdracht via slimindeklas.nl. Slim In De Klas (slimindeklas.nl) is een handelsmerk van SLBdiensten BV.

 

 1. b) Alvorens u zich kunt inschrijven voor een training of workshop dient u de algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. De algemene voorwaarden kunt u uitprinten en/of digitaal opslaan om ze later nog eens door te lezen.

 

 1. c) Op de door of vanwege SLBdiensten gegeven trainingen en/of workshops zijn de algemene voorwaarden van SLBdiensten van toepassing.
 2. Definitieve bevestiging training en/of workshop

 

 1. a) Indien er naar het oordeel van SLBdiensten onvoldoende inschrijvingen zijn voor een training en/of workshop, dan behoudt SLBdiensten zich het recht voor de desbetreffende training en/of workshop te annuleren, dan wel te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip, zonder dat SLBdiensten op enigerlei wijze aansprakelijk is voor geleden schade.

 

 1. b) Indien sprake is van een onvoldoende aantal deelnemers zoals bedoeld in artikel 2 lid a of door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer een training en/of workshop geen doorgang kan vinden, wordt door SLBdiensten een nieuwe datum vastgesteld. Alle deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

 1. c) Deelnemers dienen zich opnieuw schriftelijk (per e-mail) akkoord te verklaren met de nieuwe datum en tijdstip.

 

 1. d) Die deelnemers die zich niet opnieuw schriftelijk (per e-mail) akkoord verklaren met de training op de nieuwe datum worden niet als deelnemer van de betreffende training en/of workshop beschouwd en kunnen derhalve niet aan de nieuwe training en/of workshop deelnemen. Deze deelnemers zijn dan geen annuleringskosten of deelnemerskosten verschuldigd. Eventuele betalingen ter zake de training en/of workshop zullen worden gerestitueerd. De overeenkomst tussen SLBdiensten en de deelnemer wordt alsdan van rechtswege ontbonden.
 2. Deelname en betaling

 

 1. a) Door het invullen en insturen van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tussen SLBdiensten en de deelnemer tot stand en bent u verplicht tot het betalen van de deelnemerskosten. U ontvangt een factuur van SLBdiensten.

 

 1. b) De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum, mits betaling uiterlijk de dag voor de betreffende training/workshop op de door SLBdiensten aangewezen bank- of girorekening gestort is.

 

 1. c) Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening door middel van een storting/overboeking op een door SLBdiensten aangewezen bank- of girorekening.

 

 1. d) In de prijs zijn koffie, thee en lesmateriaal inbegrepen. Bij trainingen die een hele dag duren, is ook de lunch inbegrepen.

 

 1. e) Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, dan is de deelnemer zonder enige ingebrekestelling in verzuim en behoudt SLBdiensten zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen, alsmede incassokosten indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven. Tevens behoudt SLBdiensten zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de training en/of workshop te ontzeggen, zonder dat dit de betalingsverplichting van de deelnemer opschort.
 2. Wachtlijst

 

 1. a) Indien voor een training en/of workshop meer inschrijvingen hebben plaatsgevonden dan het aantal beschikbare plaatsen, dan worden de inschrijvingen ingedeeld op volgorde van binnenkomst.

 

 1. b) Als een training en/of workshop is volgeboekt wordt een wachtlijst aangehouden eveneens op volgorde van binnenkomst.

 

 1. c) Als er een plaats vrijkomt of als er een extra training en/of workshop wordt georganiseerd, dan neemt SLBdiensten contact met u op om te verifiëren of u interesse heeft voor het volgen van de desbetreffende training en/of workshop op een andere datum en/of ander tijdstip.
 2. Annulering, verplaatsing en deelnemerskosten

 

 1. a) Annuleringen dienen plaats te vinden per e-mail: servicedesk@slbdiensten.nl.

 

 1. b) Mondelinge annuleringen (inclusief annuleringen via voicemail) worden niet als officiële annulering geaccepteerd.

 

 1. c) Afhankelijk van het moment waarop de annulering plaatsvindt zal (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden, dan wel gedeeltelijke deelnemerskosten / administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

 1. d) Bij annulering meer dan 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

 1. e) Bij annulering tussen 15 en 7 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

 

 1. f) Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden de volledige kosten in rekening gebracht.

 

 1. g) Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.

 

 1. h) In overleg tussen SLBdiensten en de deelnemer kan besloten worden op een later moment de training te volgen.

 

 1. i) Bij een verzoek van de deelnemer tot verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

 1. j) Bij een verzoek van de deelnemer tot verplaatsing van de cursusdatum binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

 1. k) In alle gevallen kan – na toestemming van SLBdiensten – kosteloos een vervanger worden gestuurd.
 2. Intellectueel eigendom

 

 1. a) Het aangeboden trainingsmateriaal is en blijft eigendom van SLBdiensten en/of van de (trainings)partner waarmee SLBdiensten samenwerkt. De deelnemer verwerft het recht het trainingsmateriaal voor eigen gebruik in te zetten.

 

 1. b) De deelnemer is niet gerechtigd het trainingsmateriaal aan te passen, te vermenigvuldigen of te verspreiden of dit op andere wijze openbaar te maken.
 2. Verwerking persoonsgegevens

 

 1. a) De deelnemer gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de deelnemer aan SLBdiensten verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van SLBdiensten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van SLBdiensten en haar zustermaatschappijen, statistische- en marketingdoeleinden. Tevens gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verstrekt aan organisaties met en voor wie wij werken teneinde de training(en) waarvoor de deelnemer zich inschrijft, te kunnen leveren. De deelnemer en SLBdiensten zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.
 2. Aansprakelijkheid

 

 1. a) De aansprakelijkheid van SLBdiensten is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

 

 1. b) Mocht de aansprakelijkheidsverzekeraar niet of niet geheel tot uitkering van de schade overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde.

 

 1. c) SLBdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Toepasselijk recht

 

 1. a) Op alle rechtsverhoudingen met SLBdiensten is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. b) Eventuele geschillen zullen zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan zullen eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Amsterdam.